นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ไอสยาม โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ไอสยาม โฮลดิ้ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ฉบับนี้ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

                โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้  

 1. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่ประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เว็บไซต์ฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

 1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่คุณเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใด ตัวอย่างเช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของคุณ ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด​

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย การเข้าชมเว็บไซต์ และระยะเวลาที่ผู้ชมอยู่บนเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น IP Address, Cookies, ระบบนัดหมายทางออนไลน์

บริษัทฯ จะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม​

 • การนัดหมายแพทย์ การส่งข่าวสาร หรือการแนะนำบริการของบริษัทฯ
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทฯ/ โรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ใช้บริการมีความรวดเร็วขึ้น
 • การส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ
 • การส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น รายการส่งเสริมการขายและธุรกิจพันธมิตร
 • การสื่อสารตอบคำถามหรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ
 • การสำรวจความพึงพอใจ และการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการ
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง
 1. บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย ได้แก่

 • โรงพยาบาลเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้าและธุรกิจพันธมิตร
 • ตัวแทนผู้ให้บริการหรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT
 • ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิต
 1. ระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และบริษัทฯ กระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัย

 1. นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดต่อไปนี้

“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/ หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเจ้าของข้อมูลได้

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยและสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อบริษัทได้ที่บริษัท ไอสยาม โฮลดิ้ง จำกัด  เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 21 ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์  +662-097-1977 หรือยื่นความจำนงผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ email: info@www.smileivf.com 

 1. ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถส่งคำถามมาที่

SMILE IVF CLINIC เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 21 ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์  +662-097-1977 หรือยื่นความจำนงผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ email: info@www.smileivf.com

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่

 • ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
 • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้คุณทราบในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ทางอีเมล์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่ส่งมาได้ เนื่องจากข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ดังนั้น หากเป็นข้อมูลที่คุณเห็นว่าเป็นข้อมูลลับหรือเป็นข้อมูลส่วนตัว ทางเราแนะนำให้คุณติดต่อโดยวิธีการอื่นเพื่อเป็นการรักษาความลับให้แก่คุณ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้