นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
(สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก)

จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี

 • IVF/ICSI 200 Cycles/ปี
 • ผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวช รวม Laparoscopy และ Hysteroscopy 200 ราย/ปี

การศึกษา :

ประกาศนียบัตร

พ.ศ. 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

พ.ศ. 2556 สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558 อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

 • สมาชิกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • สมาชิก American Fertility Society (AFS)

ความรู้ความเชี่ยวชาญ

 • ดูแลผู้มีบุตรยาก, วางแผนการมีบุตร, นับวันตกไข่ (Dating), กระตุ้นไข่ (Ovulation induction), ฉีดเชื้อ (IUI), เด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)
 • ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์, ทำคลอดบุตร, ผ่าตัดคลอด, ทำหมัน, วางแผนคุมกำเนิด
 • ดูแลการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น ท้องท้องนอกมดลูก, ภาวะแท้งคุกคาม
 • ดูแลโรคในสตรี ภาวะติดเชื้อในสตรี เช่น ตกขาว, คันช่องคลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, เลือดออกผิดปกติ, ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล
 • ดูแลหญิงวัยหมดระดู, การใช้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone replacement )
 • ผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopy)
 • ส่องกล้องประเมินโพรงมดลูก (Hysteroscope)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2546 – 2552 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2553 – 2556 แพทย์ประจำบ้านภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2557 – 2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทย์ศาสตร์ม หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2559 – 2560 สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
 • 2561 ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้บุตรยาก สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก

[NEXForms id=”6″ open_trigger=”popup” auto_popup_delay=”” auto_popup_scroll_top=”” exit_intent=”0″ type=”button” element_class=”” text=”:: ปรึกษาแพทย์ … ไม่มีค่าใช้จ่าย ::” button_color=”btn-warning” ]