SMILE IVF CLINIC คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

แพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้อัตราความสำเร็จสูง พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ

“รอยยิ้มและความสำเร็จของท่าน คือ ความสุขในการทำงานของเรา”

คลินิก สไมล์ ไอวีเอฟ ก่อตั้งขึ้นโดยความตั้งใจของ “นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์” (สูติ-นรีแพทย์) และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อนที่มีประสบการณ์ โดยได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานทางคลินิกสูตินรีเวชกรรม และเปิดให้ดำเนินการเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานขึ้นทะเบียนเป็นคลินิก ที่ได้รับคุณภาพให้เปิดบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยความตั้งใจหลัก คือ ให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้มีภาวะบุตรยาก ให้ประสบผลสำเร็จในการมีบุตร เพื่อช่วยเติมเต็มความสุข สมบูรณ์ให้ครอบครัว ด้วยบริการที่ตั้งใจและเอาใจใส่ มุ่งเน้นอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและขั้นตอนของการรักษา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก

สูติ-นรีแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการตัวอ่อน และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทั่วไป