ต่อต้าน – Müllerianฮอร์โมน (AMH) Anti-Müllerianฮอ […]

การวางแผนมีบุตรสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากนั้นส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการตรวจอัลตราซาวน์ผ่านทางช่องคลอด จึงอาจทำให้คนไข้ผู้หญิงที่เพิ่งจะเคยตรวจครั้งแรกๆ เกิดความเขิน