อัตราความสำเร็จ (IVF Success Rate)

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก

Success-Rate-Smile-IVF-Clinic

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร Smile IVF Clinic

เราได้ทำการวิเคราะห์อัตราความสำเร็จการตั้งครรภ์ในแต่ละวิธีการรักษา เพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าเราสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (ดังกราฟ)

อัตราความสำเร็จในช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2561

  1. อัตราตั้งครรภ์ด้วยการฉีดเชื้อ IUI = 16 %
  2. อัตราการปฎิสนธิเป็นตัวอ่อน Fertilization Rate = 92%
  3. อัตราการเจริญของตัวอ่อนเป็นบลาสโตซีส Blastocyst Rate = 72 %
  4. อัตราตั้งครรภ์โดยเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI = 47%
  5. อัตราตั้งครรภ์โดยเด็กหลอดแก้วคัดกรองโครโมโซม IVF/ICSI+Chromosome Screening = 78%